Beacon promo v.2

25.03.2024 News

Yuuki Morishita released a second promo for Tokyo-based Beacon Distribution featuring: Ginpei Saito, Koyo Honda, Joetaro Saito, Kikujiro Nakamura, Shion Ueda & Satoru Takahashi.