Dustbox 1~ 5

02.03.2021 News

Rob Taro put five Timescan Instagram edits together to make this five-minute video. Featuring: Sota Tomikawa, Junpei Shibata, Rob Taro, Marius Syvanen, Yonnie Cruz, Soya Hirose, Leo Takayama, Hiroki Muraoka, Shintaro Hongo, Shin Sanbongi, Ryunosuke Tomita, Issei Morinaka, Rio Morishige, Zama Shogo, Pori, Yuma Takei, Shinya Masuda, Kouki Arima, Genki Okamoto Taisho and Karibo.