Horo

09.04.2013 News

A nice recommendation from Nick at Palomino, Horo was filmed and edited by Matsumura Junichi. Featuring Kaneko Jiro, Hirose Yuki, Miyazato Tomoharu, Katagata Haruka, Sato Kei, Muraoka Hiroki, Yamamura Makoto, Ohara Yuichi, Takano Futoshi, Yagi Kenshiro, Ryan Barlow, Ishimitsu Yoshio, Hageyaro, Katsuhara Tadahiko, Imamura Akira and Kudo Yuzo.