Inspired by Koston: Sean Malto

30.12.2012 News

Sean Malto explains how Nike teammate Eric Koston has inspired his skating.