Not a Number

08.05.2020 News

A new clip by Masanao Takeuchi for his hardware brand KNTHW featuring Yushin Hashimoto, Rei Takazawa, Taizo Muku, Daichi Koyama, Yudai Hoshino, Kento Yoshioka and Rio Morishige.