Timescan – Shift

10.03.2020 News

Shift is a new Timescan clip by Rob Taro, filmed in and around Tokyo, Japan and featuring the likes of Iku Denda, Kouki Arima, Tino Pellegrino, Yonnie Cruz, Tom Delion, Daryl Dominguez, Mattia Comuzzi, Yuma Takei, Masaki Hongo, Shintaro Hongo, Rob Taro, Sota Tomikawa, Taisho, Rio Morishige, and Shogo Zama.