TokyoStory

12.05.2014 News

The latest TORIOTOKO edit is out, filmed and edited by Toshibo Mitsuko and featuring Tokuyama Futoshi, Zama Shogo, Takano Futoshi, Ohara Yuichi, Muraoka Hiroki, Rin Hutcheshon, Kudo Yuzo Kaneko Jiro and Sakai Teppei.

Via Palomino.