Toriotoko 『 12才 』

02.01.2014 News

The latest Toriotoko episode is out, filmed and edited by Toshiba Mitsuko. Featuring: Takano Futoshi, Uchida Tsuyoshi, Ueno Tomohiro, Yanagi Yushi, Hirose Yuki, Murai Daisuke, Hageyaro , Ishimitsu Yoshio, Hashimoto Shun, Minami Katsumi, Gonsho Junichi, Kudi Yuzo, Yagi Kenshiro, Katagata Haruka, Ohya Naotaka, Ohara Yuichi, Kaneko Jiro and Muraoka Hiroki. Via Palomino.