Toriotoko – Kanten Russell

28.07.2014 News

Toshiba Mitsuko released a new Toriotoko edit featuring Kudo Yuzo, Ohara Yuichi, Takano Futoshi, Sato Kei, Okumura Akira, Yagi Kenshiro, Pori, Mochida Hideki, Minami Katsumi, Hirose Yuki, Kaneko Jiro, Laurence Keefe, Muraoka Hiroki, Takashima Keishiro, Imamura Akira and Katagata Haruka.

Via Palomino.